Logo Teatru Atelier
Deklaracja dostępności     Wersja podstawowa      
Deklaracja dostępności


Status pod względem zgodności

Strona internetowa spełnia wymagania określone dla podmiotów realizujących zadania publiczne określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Strona jest dostosowana do osób niedowidzących (kontrast i możliwość powiększenia czcionki).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niedosłyszących i audiodeskrypcję,
 • brakuje części opisów alternatywnych i tytułów do zdjęć i grafik,
 • część dokumentów posiada błędy w warstwie tekstowej, nie mogą być odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

  Sukcesywnie staramy się uzupełniać te braki. Treści są aktualizowane na bieżąco.

  Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z biurem fundacji Teatru Atelier, e-mail: teatr-atelier@teatratelier.pl.

  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (058) 550 10 01

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Procedura postępowania odwoławczego

  Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, przekazuje, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Jesteśmy fundacją, która prowadzi działalność kulturalną.
  Siedziba Teatru Atelier znajduje się w budynku przy samej plaży (tuż obok legendarnego Grand Hotelu).

  Informacje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Budynek Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, także tych poruszających się na wózkach. Zarówno dostęp do samego budynku, jak i na widownię nie wiąże się z pokonywaniem żadnych przeszkód architektonicznych i znajduje się na tym samym poziomie.

  Informacje dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

  Obecnie nie oferujemy specjalistycznych urządzeń i rozwiązań przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku, nie mamy też pętli indukcyjnej, ani urządzeń wspomagających słuch. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 • MECENAS TEATRU Patronat Sponsor srebrny
  orlen logo Sopot logo Srebrny logo
  Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej

  Al. Mamuszki 2
  81-718 Sopot
  e-mail: teatr-atelier@teatratelier.pl
  tel./fax. (058) 550 10 01
  Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej

  NIP 5851467315
  KRS000477093
  konto bankowe
  PL 02 2490 0005 0000 4530 5379 4015


  Dane osobowe
  Zgłoś błąd na stronie
  Mapa strony
  Dla mediów


  (C) Copyright 2021 Teatr Atelier